1. základní škola Cheb, Americká 36

1. ZŠ CHEB
„Sportem ke zdravému životnímu stylu”

local_offer 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace
local_offer Americká 36, příspěvková organizace
local_printshop

         Roční plán práce pro školní rok 2017/2018       1. základní škola Cheb, Americká 36,příspěvková organizaceTel/fax:354 433816

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW: http://www.1zscheb.eu

Datová schránka:tabmvx4

IČO:70987211

IZO:600 066 321

Právní forma: příspěvková organizaceRoční plán práce je vypracován v souladu s platnými právními předpisy ve školství

a organizačním řádem organizace.1.Organizace školya/Personální obsazeníVedení školy: ředitel školy: Mgr. Miroslav Janoušek - tel:354 43 38 16                         zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Nováková - tel:354 43 38 16                         hospodářka školy: Pavla Gregorová - tel:354 43 38 16                         výchovný poradce: Mgr.Hana Mecnerová – tel.354433816

                                                 

                         školník školy:

Pedagogický sbor:

1. stupeň

Mgr. Marie Maryšková

Mgr. Michaela Hurtová

Bc.   Hana Riegerová        

Mgr. Radmila Zítková

Mgr. Martina Tvarohová

Mgr. Marcela Novotná

Mgr. Anna Judytková

Mgr. Lenka Šebová

Mgr. Jitka Bílková

Mgr. Ivana Linhartová

Mgr.Miluše Tlamsová

             

2. stupeň

Mgr. Dagmar Bršťáková: zeměpis - německý jazyk – zeměpisné praktikum

Mgr. Vendula Khynychová: fyzika – praktikum z informatika - informatika

Mgr. Hana Mecnerová: český jazyk – dějepis – svět práce

Mgr. Ondřej Bršťák: tělesná výchova – dějepis – základy společenských věd

Mgr. Zbyněk Syrovátka: matematika – technické praktikum

Mgr. Miroslav Janoušek: tělesná výchova – zeměpis                                    

Mgr. Erika Chmelířová: matematika – chemie – matematické praktikum

Mgr. Zdeňka Nováková: český jazyk – hudební výchova

Mgr. Jana Horná: tělesná výchova – zeměpis - dějepis

Bc. Radoslav Vika: přírodopis – praktické činnosti – přírodopisné praktikum –            

                               zeměpisné praktikum

Bc.Tereza Habartová: anglický jazyk – český jazyk – německý jazyk

Mgr.Zdeňka Vrbová: výtvarná výchova - hudební výchova-výchova ke zdraví 

                                                                                                                                               

b/Třídnictví a třídy1.stupeň                                                                     2.stupeň

1. A. Mgr. Michaela Hurtová          

6.A     Mgr. Jitka Bílková

1. B. Mgr. Lenka Šebová

6.B.     Mgr. Erika Chmelířová

2. A. Mgr. Radmila Zítková

7.A,A´ Mgr. Vendula Khynychová

2. B. Bc. Hana Riegerová

8.A.   Mgr.Dagmar Bršťáková

3. A. Mgr. Marie Maryšková

8.B.     Mgr.Jana Horná

3. B. Mgr. Miluše Tlamsová

9.A,A´   Mgr.Zdenka Nováková

4. A. Mgr. Anna Judytková4. B. Mgr. Marcela Novotná5. A. Mgr. Ivana Linhartová5.B. Mgr. Martina Tvarohová

Netřídní učitelé

Mgr. Miroslav Janoušek

Bc. Radoslav Vika

Mgr.Zbyněk Syrovátka

Mgr. Zdeňka Vrbová

Bc.Tereza Habartová

Mgr.Ondřej Bršťák

Mgr.Hana Mecnerovác/Předmětové komiseMetodické útvary

Vedoucí

Přírodovědné a společenskovědní   předměty

Mgr. Dagmar Bršťáková

1. stupeň

Mgr. Marie Maryšková

d/ Správcovství kabinetů a sbírekČeský jazyk

Mecnerová

Matematika

Chmelířová

Fyzika

Khynychová

Cizí jazyky

Habartová

Chemie

Chmelířová

Dějepis

Mecnerová

Přírodopis

Vika

Zeměpis

Bršťáková

Dílny

Syrovátka

Informatika

Khynychová

Výtvarná výchova

Vrbová

Tělesná výchova

Horná

Cvičná kuchyňka

Předáno hospodářce

Studovna

Mecnerová

Družina

Kuncová

Hudební výchova

Nováková

První stupeň 1. – 5.tř

Novotná

e/Další oblasti činnosti a zodpovědnost za ně:1. oddělení družiny - Hana Kuncová

2. oddělení družiny – Miroslava Kadlecová

3. oddělení družiny – Marie Kupcová

4. oddělení družiny - Klára Taitlováškolní metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr.Zdeňka VrbováICT koordinátor: pro 1. st. + 2.st – Mgr. Vendula Khynychovákoordinátor EVVO – Bc.Radoslav Vika

                           výchovná komise – výchovný poradce + statutární zástupce ředitele školy + třídní

                               učitel + pedagogický člen rady školydopravní soutěž – Mgr. Zdenka Novákovásportovní soutěže – Mgr.Linhartová,Mgr.Šebová – 1. st

                                Mgr. Jana Horná - 2. st.


Olympiády:

matematická – Mgr. Erika Chmelířová

český jazyk – Mgr. Hana Mecnerová

cizí jazyky – Mgr. Dagmar Bršťáková, Mgr.Jitka Bílková,T.Habartová

fyzikální – Mgr. Vendula Khynychová

chemická – Mgr. Erika Chmelířová

přírodopisná – Bc.Radoslav Vika

zeměpisná – Mgr. Jana Horná

dějepisná – Mgr. Hana Mecnerová

předmětové soutěže 1.st. – Mgr. Marie Maryškovákontakt se středními školami – Mgr. Hana Mecnerovákontakt s regionálním tiskem – Mgr. Miroslav Janoušekpříprava LVVZ – Mgr. Jana Horná
f/ Přehled volitelných předmětůvolitelné:6.A – technické praktikum, biologické praktikum

6.B – biologické praktikum

7.A – technické praktikum, biologické praktikum

7.B - praktikum z informatiky

8.A – praktikum z informatiky

8.A´ – žádný

9.A – zeměpisné praktikum

9.B – žádnýOrganizace vyučováníVe školním roce 2017/2018 má škola celkem 16 tříd (na 1.stupni 10 tříd a na

2.stupni 6 tříd).

Školní družina má 4 oddělení se 4 vychovatelkami.

Ve škole pracuje 21 učitelů (včetně vedení školy) a 3 vychovatelky. Dále na škole působí hospodářka školy, mzdová účetní,7provozních zaměstnanců a 5 zaměstnanců školní jídelny.Organizace výuky v 6. - 9.ročníku6. A., 7.A., 8.A.,9.A. - klasické třídy

6. B., 7.A´.,8 B.,9.A´ - třídy s rozšířenou výukou TvŠkolní družinaPracuje dle ŠVP pro ŠD. Školní družina je otevřena denně, kromě sobot, nedělí a svátků od 6:30 do 8:00 hod. a po skončení vyučování do 16:30 hod. Během vedlejších prázdnin je provoz upraven podle počtu přihlášených žáků a společného provozu ŠJ. Žáci docházející do ŠD se řídí režimem ŠD. Jsou uvolňováni pouze na písemnou žádost rodičů.

Hlavní cíle ve šk.r.2017/20181. oblast ekonomická a materiálně - technická-         2.etapa zateplení objektu školy

-         výměna linolea ve čtyřech odděleních ŠD

-         malování – pavilonu 2.st. + družina

-         nákup učebních pomůcek pro realizaci projektu z Operačního programu výzkum,vývoj a vzdělávání – výzva č.22

-         vybudování orientačního systému v budově školy

-         10 ks počítačů

2. oblast personální-         pro školní rok 2015/2016 umožnit pedagogickým pracovníkům doplnění vzdělání

dle zákona č.563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů těmto zaměstnancům:

Marii Kupcové – studium vychovatelství

Mg.Tvarohové – studium koordinátor ŠVP

Mgr.Vrbové – studium výchovného poradenství-         dle zákona účastnit se DVPP pořádané příslušnými akreditovanými středisky, sestavit plán DVU a vést přehled o absolvovaném DVPP, využívat především nabídek NIDV a KVC Sokolov

     odpovídá: vedení školy a všichni vyučující

3. oblast výchovně – vzdělávací- v 1.- 9.ročníku realizovat ŠVP s motivačním názvem „Sportem ke

   zdravému životnímu stylu“ - vydat 6.upravené vydaní platné od 1.9.2017

   odpovídá: vedení školy a všichni učitelé- realizovat projekt OP VVV s názvem „Podpora učitelů a žáků v oblasti inkluze,

   čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků“, s reg. č. „    

   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004679

- průřezová témata se všemi tematickými okruhy jsou realizována formou integrace

do vzdělávacích obsahů jednotlivých vyučovacích předmětů a formou školních

projektů přes integraci průřezových témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích

předmětů připravíme projekty:

„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ - první pololetí

„Mediální výchova“ – druhé pololetí

   odpovídá: vedení školy a všichni učitelé-         zvýšenou pozornost věnovat dopravní výchově a poskytnutí první pomoci s využitím areálu dopravního hřiště na Skalce

     odpovídá:učitelé 1.st.,učitelé přírodopisu,zástupce ředitele školy  

- profilovat se, jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, provést v květnu

   2018 nábor do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy

   odpovídá: vedení školy- věnovat zvýšenou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v dikci školského zákona a vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných, uplatňovat individuální přístup ve výuce, spolupracovat s PPP,SPC a rodiči

odpovídá: všichni učitelé a výchovný poradce

- pro žáky se SVP dle § 16 z. č. 561/2004 SB., ve znění pozdějších

   předpisů realizovat předmět speciální pedagogická péče a žákům

   s doporučení PPP pedagogickou intervenci

 

- využívat evaluační nástroje pro porovnání úrovně jednotlivých skupin žáků –

   systém InSPIS,provést školní testování žáků 5. A 9.ročníku – M,Čj,Cj

- žáky 8. a 9. ročníků informovat o možnostech volby povolání ,řádně je připravit na

výstup ze základní školy a jednotné příjímací zkoušky na SŠ

odpovídá: výchovný poradce a vyučující jednotlivých předmětů- využívat moderní vyučovací metody s moderními pomůckami, využívat výpočetní

techniku s patřičným softwarem v dalších předmětech

odpovídá: všichni vyučující

- zvýšenou pozornost věnovat rozvoji mezipředmětových vazeb a jejich praktickému

využití v jednotlivých předmětech

odpovídá: všichni vyučující, předmětové komise- účastnit se předmětových a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT pro 1. a

2.stupeň ZŠ4.Oblast organizační- ze strany vedení školy pravidelně kontrolovat zápisy a klasifikaci v žákovských

knížkách a v internetové podobě žákovské knížky, kontrola dohledů a účasti na

DVÚ, příchodů do zaměstnání a plnění si všech pedagogických povinností dle ZP  

a z.563/2004 Sb.,

odpovídá: vedení školy

  

- řádně vést inventární knihy a provést v prosinci inventarizaci majetku dle pokynů

zřizovatele

odpovídá: správci kabinetů, sekretářka školy, vedení školy- ve vstupním vestibulu řádně vést nástěnku, kde budou informace pro rodiče a žáky

školy, schránku na dotazy a před vstupem do kanceláří vést nástěnku upozorňující

na přístup k informacím    

odpovídá: ředitel školy   termín: do 30.9.- nabízet na webových stránkách školy aktuální informace o dění ve škole,

pravidelně provádět aktualizaci informací pro rodiče a žáky školy a umožnit

rodičům přes stránky vstup do internetové žákovské knížky

odpovídá: Mgr. Khynychová, Mgr.Novotná a vedením školy- nabídnout žákům tyto kroužky: viz.příloha č.1

odpovídá: vedení školy   termín: do 30.9.- spolupracovat s MŠ na Skalce a organizovat společné akce  

odpovídá: vedení školy- projednat ve školské radě důležité dokumenty dle zákona, zabezpečit minimálně

dvě jednání rady ve školním roce

odpovídá: Z. Nováková – předseda ŠR- realizovat doplňkovou činnost „Hostinská a realitní činnost“, výnosy z doplňkové

činnosti zapojit do rozvoje příspěvkové organizace

odpovídá: ředitel školy- realizovat tradiční akce školy s finanční podporou školy a sdružení rodičů: pěvecká

soutěž Skřivánek, florbalové turnaje, na závěr školního roku uspořádat školní  

akademii s vyhodnocením nejlepších žáků a sportovců školy

odpovídá: vedení školy- zapojit se do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky 1.a 2.stupně ZŠ

odpovídá: vedení školyVypracoval: Mgr. Miroslav Janoušek – ředitel školyPlán práce schválila pedagogická rada dne 31.8.2016

Sportovní zaměření - kroužky

aerobik

středa 13:45 – 14:45

Mgr.Zítková

pohybové hry 1.ročník

úterý 12:40 – 13:15

Mgr..Novotná,Mgr.Tvarohová

míčové hry

středa 14:00 – 14:45

Mgr.Šebová

florbal 1. – 5.ročník

středa 7:00 – 7:45

Mgr.Horná

florbal 6. – 9.ročník

pondělí 14:00 – 15:00

Mgr.Horná

taneční kroužek 1. – 3.ročník

úterý 13:15 – 14:00

Mgr.Hurtová

taneční kroužek 4. – 6.ročník

úterý 14:15 – 15:00

Mgr.Hurtová

miniházená

čtvrtek 7:00 – 7:45

Mgr.HornáOstatní kroužky

keramický kroužek od 5.ročníku

středa 14:00 – 15:30

Mgr.VrbováSportovní zaměření - kroužky

aerobik 1.- 2.ročník

středa 13:40 – 14:30

Mgr.Zítková

aerobik 3. – 4.ročník

středa 14:15 – 15:00

Mgr.Zítková


pohybové hry 1.A

 úterý 12:45 – 13:30

Mgr..Novotná,Mgr.Tvarohová

míčové hry 3. – 5.ročník

středa 14:00 – 14:45

Mgr.Šebová

florbal 1. – 5.ročník

středa 7:00 – 7:45

Mgr.Horná

florbal 6. – 9.ročník

pondělí 14:00 – 14:45

Mgr.Horná

taneční kroužek 1. – 3.ročník

úterý 13:15 – 14:00

Mgr.Hurtová

taneční kroužek 4. – 6.ročník

úterý 14:15 – 15:00

Mgr.Hurtová

volejbal 2 – 5.ročník

čtvrtek 12:45 – 13:30

Mgr.Syrovátka


Ostatní kroužky

výtvarný kroužek od 3.ročníku

čtvrtek 13:30 – 14:45

Mgr.Maryšková

výtvarný kroužek od 3.ročníku

úterý 13:45 – 14:45

Mgr.Linhartová

turistický kroužek od 6.ročníku

dle domluvy pátek,sobota

Mgr.Khynychová

keramický kroužek od 4.ročníku

středa 14:00 – 15:00

Mgr.Vrbováinsert_invitation Kalendář akcí
srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
flagNovinky ze školy
call Kontakt na školu, jídelnu a družinu
ŠKOLA
JÍDELNA
DRUŽINA
 • Tel. školy: 354 433 816
 • Fax školy: 354 433 816
 • Mobil školy: 778 428 371
 • Email školy: 1.zs.cheb@cmail.cz
 • Facebook školy:1. ZS Cheb

 • IČO: 70987211
 • IZO: 102040877
 • Identifikátor práv. osoby: 600066321
 • Číslo účtu: 15 332 331/0100
 • ID Schránky: tabmvx4
 • Tel. jídelny: 354 673 266
 • Tel. družiny: 354 423 751