1. ZŠ CHEB
„Sportem ke zdravému životnímu stylu”

local_offer 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace
local_offer Americká 36, příspěvková organizace
local_printshop

Vážení rodiče,


dne 19.12.2016 pedagogická rada schválila změnu školního řádu s platností od 1.2.2017(bod 8.2.5 – používání mobilního telefonu) v tomto znění: Žák po vstupu do budovy školy má zakázáno používat mobilní telefon po celou dobu vyučování. Mobilní telefon má úplně vypnutý. Mobilní telefon není učební pomůcka. Zneužívání mobilního telefonu bude řešeno kázeňským opatřením.

Důvodem přijetí této novely je všeobecná ochrana všech účastníků vzdělávání před zneužíváním mobilních telefonů,tzn. i zákaz používání mobilních telefonů při testování, příjímacích a maturitních zkouškách.

Děkujeme za pochopení.


Školní řád

Projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2016 se schválenou platností od 1. 9. 2016.

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento řád školy.


Školní řád obsahuje:

A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

B. Provoz a vnitřní režim školy.

C. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálnpatologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

D. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

E. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

F. Pravidla pro omlouvání žáků.

 

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

1.1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
1.2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
1.3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
1.4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
1.5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
1.6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,
1.7. práva uvedená v tomto odstavci 1. s výjimkou bodů 1.1. a 1.4. mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.


2. Povinnosti žáků
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti:
2.1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
2.2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
2.3. plnit pokyny zaměstnanců škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
3.1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
3.2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
3.3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
3.4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
3.5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2. a 3. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

4. Chování žáka
4.1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů zaměstnanců školy, zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.
4.2. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět kzahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
4.3. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

5. Docházka do školy
5.1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
5.2. Ředitel základní školy umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V šatnách odkládají svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony). Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování. Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí, kpřezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.
5.3. Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 48 hodin.
5.4. Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka zastupující třídní učitel nebo statutární zástupce ředitele školy.
Na 2 dny může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na tři a více dnů, vyžádá si souhlas ředitele školy (v jeho nepřítomnosti statutárního zástupce ředitele). Žádost o uvolnění předloží rodič osobně písemnou formou prostřednictvím třídního učitele.
5.5. V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dohled v době přestávky) postiženého žáka do sekretariátu. Členové vedení (popř. sekretářka) zajistí informování rodičů a případné předání žáka rodičům nebo zajistí jeho ošetření. Vpřípadě naléhavé nutnosti zajistí odbornou lékařskou pomoc. Je naprosto vyloučeno, aby žák vpřípadě nevolnosti odcházel žák domů sám, aniž by byli informováni rodiče. Stejně tak je vyloučeno, aby takovýto žák opustil školu svévolně bez vědomí TU nebo členů vedení školy.
5.6. Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.
5.7. Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě pochybností může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka.
5.8.V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení možností platné legislativy.

Pravidla pro omlouvání žáků
1. Omlouvá zákonný zástupce – omluvenka vystavená jinou osobou je neplatná = neomluveno. V případě, kdy si ZZ přeje, aby žáka omlouvala další osoba, vystaví dané osobě zmocnění a podá škole žádost
2. 3 dny – do 3 dnů od počátku nepřítomnosti ZZ zatelefonuje na č. 354433816, mailuje na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. Po návratu dítěte do školy doručí ZZ škole písemnou omluvu nejpozději do 2 dnů opatřenou všemi povinnými přílohami. Jestliže ne = NEOMLUVENO.
4. ZZ vždy uvede důvod nepřítomnosti – blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat = NEOMLUVENO. V případě, kdy důvody uvedené v omluvence jsou v rozporu se skutečností a škola se o tom dozví = NEOMLUVENO.

6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
6.1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
6.2. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
6.3. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. Služba řádně smaže tabuli (pokud vyučující nevydá jiný pokyn).
6.4. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken, manipulace se žaluziemi, sezení na okenních parapetech a pracovních deskách žákovských nebo dokonce učitelských stolů. Rovněž tak je zakázáno houpání se na židlích.
6.5. Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny, s vybavením odborných pracoven s uloženými exponáty a modely.

7. Ochrana zdraví žáků je v souladu smetodickým pokynem BOZ ve školách zřizovaných městem Cheb.
7.1. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.
7.2. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.
7.3. Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.
7.4. Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech .
7.5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli. Ve skutečně naléhavých případech přímo na vedení školy.
7.6. Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků na LVK, školních výletech nebo výjezdech školy do zahraničí se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.
7.7. Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu.
7.8. Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

8. Vnitřní režim školy
8.1. Příprava na vyučování
8.1.1. Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu,
8.1.2. Po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu.
8.1.3. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.
8.1.4. Žák plní zadané domácí úkoly.
8.1.5. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu.
8.1.6. Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy (služba) jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy.
8.2. Vyučování
8.2.1. Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování.
8.2.2. Dbá pokynů vyučujícího.
8.2.3. Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího.
8.2.4. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.
8.3. Přestávky
8.3.1. Po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci.
8.3.2. Uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny.
8.3.3. Na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí kodchodu.
8.3.4. O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí.
8.3.5. Do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele.
8.3.6. Žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům,
8.4 Odchod ze školy, chování v jídelně
8.4.1. Učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny
8.4.2. V šatně po odchodu nenechávají žáci žádné své osobní věci.
8.4.3. Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají příslušné vychovatelce.
8.4.4. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně odcházejí do jídelny.
8.4.5. V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo.
8.4.6. Při jídle dodržují zásady slušného stolování,
8.4.7. Po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle.
8.4.8. Žáci nevynášejí z jídelny ovoce.
8.4.9. Žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek.
8.4.10. Tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda všatně.
8.4.11. V případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím upozornění rodičů vyloučen ze stravování na 2 dny, nedojde-li k nápravě, může být vyloučen trvale.
8.5. Třídní služby
8.5.1. První den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno jejich bezchybné fungování. Tzn.služby ve třídách a šatnách.
8.5.2. Třídní knihu má na starosti dvojice žáků, která přenáší TK do odborných pracoven a kontroluje, zda je vTK zapsáno.
8.5.3. Šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení během vyučování.
8.5.4. Třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem do jiné učebny (zpravidla se určuje na 1 týden).

9. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
9.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
9.1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
9.1.2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
9.1.3. Škola převede slovní hodnocení do klasické klasifikace nebo klasickou klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasické klasifikace.
9.1.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je zákonným zástupcům žáků předáváno prostřednictvím zápisův žákovské knížce a zároveň prostřednictvím internetové žákovské knížky. Žáci jsou povinni si zapisovat do žákovské knížky veškerou klasifikaci a jiná sdělení pro informovanost zákonných zástupců.
9.2. Hodnocení žáků je v souladu s ustanovením §15, 16 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§15
(1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
(2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
(3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
(4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
(5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
(6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

§ 16
(1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn20), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”.
(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
(4) Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

9.3. Výchovná opatření
(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
(2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.
(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

9.4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3) Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc vprocesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
4) Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
a) co se mu daří.
b) co mu ještě nejde.
c) jak bude pokračovat dál.
5) Při školní práci vedeme žáka tak, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6) Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
9.5. Kritéria hodnocení
1. Při hodnocení,průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnosta pedagogický takt vůči žákovi
2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel kvěkovým zvláštnostem,doporučenípedagogicko – psychologické poradny.
3. Prospěch žáka je klasifikován vjednotlivých vyučovacích předmětech 5 stupni.Chování žáka je klasifikováno 3 stupni.
4.Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chovánížáka získává učitel těmito metodami,formami a prostředky:
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka
b) soustavným sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
c) různými druhy zkoušek(písemné,ústní,grafické,praktické,pohybové)
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
e) analýzou výsledků činnosti žáka
f) konzultacemi sostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a zdravotnických služeb
g) žák musí být zpředmětu vyzkoušen ústně nebo písemně minimálně čtyřikrát zakaždé pololetí
h) učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka
9.6. Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 1. 1. 2007 vpozdějším znění.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato novela řádu školy vstupuje v platnost projednáním v pedagogické radě dne 31.8.2016..
10.2. Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost řádu školy ze dne 2.3.2015.

Mgr. Miroslav Janoušek
ředitel školy
insert_invitation Kalendář akcí
červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
flagNovinky ze školy
call Kontakt na školu, jídelnu a družinu
ŠKOLA
JÍDELNA
DRUŽINA
 • Tel. školy: 354 433 816
 • Fax školy: 354 433 816
 • Mobil školy: 778 428 371
 • Email školy: 1.zs.cheb@cmail.cz
 • Facebook školy:1. ZS Cheb

 • IČO: 70987211
 • IZO: 102040877
 • Identifikátor práv. osoby: 600066321
 • Číslo účtu: 15 332 331/0100
 • ID Schránky: tabmvx4
 • Tel. jídelny: 354 673 266
 • Tel. družiny: 354 423 751