• Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.
 • Foto ze školy.

1. ZŠ CHEB
„Sportem ke zdravému životnímu stylu”

local_offer 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace local_offer Americká 36, příspěvková organizace
local_printshop

                                 Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok  2021/2022


1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín zápisu na 1.ZŠ Cheb je stanoven na 14.4. a  15.4.2021 od 14:00 – 17:00

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v budově školy  - pavilon 1.stupně

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

1.4. Vydání žádostí

Vydávání žádostí

Od 22. 3. 2021 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí od 22.3.2021

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:
https://zapisyzs.cheb.cz

K vyplnění žádosti je potřeba zadat číslo pojištěnce dítěte z průkazu zdravotní
pojišťovny a vyplnit registrační formulář. Ve dnech termínu zápisu se rodiče
dostaví s vytištěnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádostí
o odklad školní docházky na vybranou základní školu.

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 14. a 15. dubna 2021 vždy od 14 do 17 hodin.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu, je možné získat žádost na ZŠ pouze ve dnech zápisu 14.- 15. 4. 2021.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

C. Další způsoby podání žádosti v termínu 1.4. – 30.4.2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy: ID schránky: tabmvx4

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním ve škole

1.5 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví  děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.6 Předčasný nástup k plnění školní docházky

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.7 Odklad školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,  lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 1.ZŠ Cheb. 
2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 1.ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky. 
3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 1.ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt). 
4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu. 
5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu. 
6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu. 
7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu. 

Stanovení pořadí: 
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od.1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd. 

4. Popis formální části zápisu

Formální část zápisu se neuskuteční.
insert_invitation Kalendář akcí
květen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
flagNovinky ze školy
call Kontakt na školu, jídelnu a družinu
ŠKOLA
JÍDELNA
DRUŽINA
 • Tel. školy: 354 433 816
 • Fax školy: 354 433 816
 • Mobil školy: 778 428 371
 • Email školy: 1.zs.cheb@cmail.cz
 • Facebook školy:1. ZS Cheb
 • IČO: 70987211
 • IZO: 102040877
 • Identifikátor práv. osoby: 600066321
 • Číslo účtu: 15 332 331/0100
 • ID Schránky: tabmvx4
 • Tel. jídelny: 354 673 266
 • Tel. družiny: 354 423 751